දෙවි පියාණෙනි, මේ දේශයේ සෙනඟ උදෙසා අපි යාච්ඤා කරන්නෙමු.  ඔවුන්ගේ වේදනාවෙන්, දුකෙන් භියෙන් හා ශෝකයෙන් ඔබවහන්සේ ඔවුන් මුදවා ඔවුන්ට සැනසිල්ල ලබා දුන් නිසා ස්තුතියි. එසේම ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසියේ නිළධාරීන්…
Click on an image to view full size.    
Click on an image to view full size.             
Click on an image to view full size.   Identity Kit (PDF)                    
Click on an image to view full size.                  
Click on an image to view full size.  
Click on an image to view full size.       
Click on an image to view full size.