ගැළවීම / මිදීම / ධර්මිෂ්ඨකම

දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත භුක්ති විඳීමට ජීවනය තෝරා ගන්න
ඔබේ ගැළවීම තුළ තිබෙන ආධිපත්‍යය
PART 4 දෙවියන්වහන්සේගේ ගැළවීම තුළ ස්ථීර වන්න
PART 3 දෙවියන්වහන්සේගේ ගැළවීම තුළ ස්ථීර වන්න
PART 2 දෙවියන්වහන්සේගේ ගැළවීම තුළ ස්ථීර වන්න
PART 1 දෙවියන්වහන්සේගේ ගැළවීම තුළ ස්ථීර වන්න
ඔබ පව්කාරයෙකු නොව නමුත් දේව පුත‍්‍රයෙකුය
යේසුස්වහන්සේ මෙලොවට පැමිණි විශේෂ කාරණා 6 ක්
ඔබගේ මහත් වූ ගැළවීම සුළු නෙකරන්න
මෙවැනි අඳුරු ලෝකයේ දේව දරුවෙකු ලෙස ජීවත් වීම
ඔබ දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමයි
නව මනුෂ්‍යයා යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටියි
ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස අපි බොරු කීමට ද්වේෂ කරමු
නව මනුෂ්‍යයා පැළඳගන්න
අපගේ උතුම් ගැළවීම
කි‍්‍රස්තුස් තුළ ඔබ නව මැවිල්ලක් බව දැනගන්න
PART 5 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 10 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 4 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 10 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 3 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 10 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 2 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 10 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 1 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 10 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 1 මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨ වන්නේ ව්‍යවස්ථාව පැවැත්විමෙන් නොවේ
PART 2 මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂ්ඨ වන්නේ ව්‍යවස්ථාව පැවැත්විමෙන් නොවේ
PART 4 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 9 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 3 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 9 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 2 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 9 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 1 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 9 - ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අනන්‍යතාව
PART 6 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 5 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 4 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 3 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 2 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 1 මිදීමේ කි‍්‍රයාවලිය පූජාවක් තුළින් බැව් මුල සිට අවසානය දක්වා සඳහන් කර ඇත
PART 3 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 8 - වතුර බව්තීස්මය
PART 2 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 8 - වතුර බව්තීස්මය
PART 1 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 8 - වතුර බව්තීස්මය
PART 4 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 7 - කැපවීම
PART 3 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 7 - කැපවීම
PART 2 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 7 - කැපවීම
PART 1 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 7 - කැපවීම
PART 4 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 6 - පසුතැවිලිවීම
PART 3 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 6 - පසුතැවිලිවීම
PART 2 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 6 - පසුතැවිලිවීම
PART 1 ගෝලකමේ පාඨමාලාව 6 - පසුතැවිලිවීම
PART 2 කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේගේ ශක්තියෙන් ජීවත් වන්න 3
PART 1 කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේගේ ශක්තියෙන් ජීවත් වන්න 3
Read 236 times