ප්‍රශංසාව / නමස්කාරය / ස්තුතිදීම

නමස්කාර කරන්න, දේව වචනයට සවන් දී කනස්සලුවීම නවත්වන්න
දේව වචනයට උතුම්ම ගෞරවය දීම
Read 230 times