දේශය උදෙසා යාච්ඤා කිරීම - මේ දේශය බොහෝසේ එල දරයි (Song)

මේ දේශය (ලක් ද්වීපය) බොහෝසේ එල දරයි මේ දේශය අප දෙවිඳු සතුයි මේ දේශය සමාදානයෙන් පිරී ඇතේ මේ දේශය තුළ දෙවිඳු රජ කරයි මේ දේශයේ දේව දරුවන් නැගී සිටියි මේ දේශයේ දමිටුකම රජ කරයි මේ දේශයේ දේව ආශ්‍රීර්වාදුය පවතියි මේ දේශයේ දෙව් වචනය එසවෙයි ගොඩ නගමූ මේ දේශේ දේව සභාව දැන් එකමුතුවී (x2) දෙව් උපකාරයෙන් සැමදේ ඇදහිල්ලෙන් ජය ගනිමින් අස්වැන්න නෙලා ගන්නා කාලය මෙයයි x2

Category: Sinhala Messages | Created by: Believers' Fellowship | Hits: 1683
Vote now
0.0/5 (0 votes)