ගිවිසුම / ලේ /ආරක්ෂාව

මාගේ ඉවසීමේ වචනය ඔබ රක්ෂා කළ හෙයින් පරීක්ෂාවේ පැයෙන් මමත් ඔබව ආරක්ෂා කරන්නෙමි
ආලේපලත් ගිවිසුමේ සෙනගට ආරක්ෂාව ඇත
Read 228 times