ප්‍රීතිය / ප්‍රේමය / සමාදානය

PART 6 දේව ප්‍රේමය
PART 5 දේව ප්‍රේමය
PART 4 දේව ප්‍රේමය
PART 3 දේව ප්‍රේමය
PART 2 දේව ප්‍රේමය
PART 1 දේව ප්‍රේමය
දෙවියන්වහන්සේ ඇඳිනගෙන සමාදානයන් සිටීමෙන් අපට ශුභ සිද්ධ වන්නේය
ඔබගේ සිත සමාදානයේ වචනවලින් පුරවා ගන්න
දෙවියන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන බව දැන සිටීමෙන් ඔබ කිසිදා වියවුල් වන්නේ නැත
දෙවියන්වහන්සේ වියවුල්කමේ නොව සමාදානයේ දෙවියන්වහන්සේය
ඔබ නිතරම පී‍්‍රතියෙන් සිටීම ස්වාමීන්වහන්සේගේ කැමැත්තයි
දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය
කිසිවක් ගැන කනස්සලු නොවන්න - ගීතාවලිය 91
කනස්සලු නොවන්න
භිය, ප්‍රේමය සහ ඇදහිල්ල
Read 338 times