සැපයීම / ආශීර්වාද / සඵලවීම

ස්වාමින් අපගේ සපයන්නා
යෙහෝවා යයිරා අපගේ සැපයුම්කරුයි
දේව වචනයට කීකරුවීම ඔබේ අස්වැන්න සඳහා බීජ වැපිරීමකි
ඔබගේ මිදීම තුළ තිබෙන ආශීර්වාදයන්
ඔබ ජීවත් වන්නේ සැපයුම යටතේද නැතහොත් ඉල්ලූම යටතේද?
යේසුස්වහන්සේ දිළිඳුකමේ ශාපය ගත්සේක
සඵලත්වය පිළිබඳ ඉගැන්වීම් විශ්වාස කරමින් සඵලවන්න
උන්වහන්සේගේ මහිමය සඳහා අපි සඑලවත් වීම දේව කැමැත්තයි
දීමෙන් ඔබගේ ජීවිතයට අස්වැන්නක් ගෙන දෙනු ඇත
Read 243 times