සුවය / හාස්කම්

කීකරුකම තුළින් හාස්කම්
ධර්මිෂ්ඨකමෙන් ජීවත් වන පිණිස ඔබ සුවය ලබා ඇත
උන්වහන්සේ වචනය එවමින් අපව සුව කළසේක
Read 235 times
More in this category: « vivahaya / pavul jeewithaya